Els 100 primers dies de Govern

Catalunya necessita bon govern

Cal un punt d´inflexió. Més que mai és necessari que el futur Govern, plenament conscient de la situació actual, es posi a treballar fermament des del primer dia per a començar a revertir la situació actual i iniciar un canvi de rumb.

Són molts els àmbits on s’haurà d’actuar. Són molts els reptes que tenim. Els primers passos són importants tant per a revertir la direcció com per a donar un missatge a la ciutadania que hi ha lideratge i que els nostres compromisos són ferms, ambiciosos i que no es pot esperar més en la presa de decisions.

Per tot això proposem actuar des del primer minut i en els primers 100 dies i configurar un pla de xoc abordant actuacions i mesures urgents.

Tanmateix, la primera mesura indispensable per a abordar aquest nou començament és iniciar des del govern un procés d’escolta amb el conjunt del País. Un procés d’escolta que s’ha de construir des de la ciutadania i la societat civil, de baix a dalt, amb sessions de treball per a escoltar els ciutadans i els sectors econòmics i socials i, alhora, consensuar amb el món local un Pla de suport, acabant amb un document marc que reculli l’opinió de la ciutadania i presentant-lo al Parlament de Catalunya.

 1. NOU IMPULS ECONÒMIC.

1.1. Finançament

 • Avaluació i publicació per part del Govern de Catalunya de les balances fiscals envers Catalunya a partir de les dades publicades pel Ministeri d’Hisenda Pública el passat mes de març, abans de la presentació dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per l’any 2025.
 • Modificació de la LOFCA que estableixi una clàusula d’excepció de Catalunya on es reconegui la singularitat en que s’organitza el sistema institucional de la Generalitat i es faciliti la cessió del 100% de tots els tributs que es paguen a Catalunya com a condició per l’aprovació dels Pressupostos Generals de l’Estat.
 • Elaborar una proposta de cancel·lació del deute públic de la Generalitat en mans de l’Estat a compte de les inversions pressupostades i no executades i establir un mecanisme anual de compensació per futurs exercicis.
 • Exigir a l’Estat el 19% dels fons NGEU, amb efectes retroactius, i establir el mètode de seguiment i control de forma anual.

 

 

1.2 Fiscalitat

 • Revisió de la cistella d’impostos dels catalans per a la reducció o supressió, si s’escau, de cadascun d’ells.
 • Presentar un paquet d’estímul econòmic amb mesures fiscals que incentivin la inversió i el consum, i revisió de la fiscalitat amb la voluntat d’aturar la pressió fiscal, abaixar i fins i tot suprimir impostos davant del greuge competitiu que suposa pel teixit econòmic i la captació d´inversions.
 • Compensació per inversió pressupostada i no executada entre 2014 i 2023, així com dissenyar un mecanisme d’encomandes automàtiques que transfereixin a la Generalitat els recursos per a realitzar qualsevol inversió no executada.

1.3 Empresa

 • Presentar un programa per a facilitar el retorn de talent català.
 • Presentar mesures per a la contractació de personal amb ajuts per a la contractació de joves i persones més grans de 55 anys.
 • Creació del Pla nacional de suport per a la innovació digital de les Pimes.

Industria

 • Elaborar una proposta per a la tramitació urbanística per la via d’urgència de projectes d’implantació o transformació industrial estratègics.
 • Foment Reindustrialització. Enfortir l’ecosistema de fabricació de semiconductors a Catalunya per atraure inversió estratègica.
 • Presentar un Pla d’impuls i desenvolupament de la marca “Made in Catalonia”: certificació de qualitat per als productes catalans.

Comerç

 • Regular la fiscalitat dels nous canals de venda amb l’objectiu d’equiparar fiscalment el gran comerç on-line amb el comerç local tradicional.
 • Presentar un Pla per a la protecció i dinamització d’establiments comercials emblemàtics.

Turisme

 • Presentar l’avantprojecte de Llei del turisme per a l’ordenació del sector i de l’activitat.
 • Modificar el Decret de mesures urgents sobre el règim urbanístic dels habitatges d’ús turístic.

Formació.

 • Impulsar la formació dual intensiva amb la participació del teixit empresarial en el seu disseny.
 • Reforçar i flexibilitzar l’oferta de formació professional dels sectors productius amb mancança de professionals, tècnics i personal qualificat.

1.4 Ocupació

 • Presentar l’avantprojecte de Llei de l’aprenent i posar en marxa un programa per a formació d’oficis a empreses.
 • Transformació del SOC.
 • Establir un Salari Mínim de Referència català del 60% del salari mig d’acord amb les recomanacions de la Carta Social Europea.
 • Elaborar un programa específic contra la precarietat laboral i el fals autònom.
 • Presentar un Pla per l’ocupació juvenil.
 • EL REPTE DEMOGRÀFIC

2.1 Emancipació, gent gran i immigració

2.1.1 Emancipació

 • Elaborar una Estratègia Nacional d’Emancipació pels joves catalans que garanteixi l’accés i la igualtat d’oportunitats al nostre país.

2.1.2 Gent gran

 • Presentar l’avantprojecte de Llei de la gent gran.
 • Crear el Gestor de Cas per a donar suport a la gent gran i a la seva autonomia.

2.1.3 Immigració

 • Presentar la proposta de Llei Orgànica que faci el traspàs de competències a la Generalitat que permetin fer la gestió integral de la immigració.
 • Activar un Pacte Nacional per a les persones migrades per a establir un nou marc de drets i deures com un element cabdal que vertebri el compromís d’integració i de respecte als valors cívics i coneixements lingüístics que defineixen la nostra societat.
 • Activar un sistema d’Acció prospectiva per a analitzar amb anticipació els canvis i reptes de futur de Catalunya i dissenyar polítiques consensuades i concertades.

2.2 Salut i benestar

 • Presentar l’avantprojecte per a reprendre la tramitació de la Llei de l’Agència d’Atenció Integrada Social i de Salut.
 • Activar un Pacte Nacional per la Salut, per a definir el model sanitari català i assegurar-ne el finançament.
 • Agilitzar els tràmits de la dependència i el reconeixement de discapacitat.
 • Prevenció en l’àmbit de la salut mental en la primera infància i adolescència.
 • Presentar l’avantprojecte per a reprendre la tramitació de la Llei del tercer sector i de la Llei de concertació social.
 • Presentar un Pla de lluita contra la feminització de la pobresa.
 •  

2.3 Ensenyament i universitats

 • Activar un Pacte nacional en l’ensenyament per a repensar el model educatiu.
 • Exigir el paper de la llengua catalana i l’aranesa a l’Aran, com a llengües vehiculars a partir del primer cicle d’educació infantil fins a la formació professional i el batxillerat.
 • Presentar un Pla de xoc a favor de l’èxit escolar per a la millora competencial i el rendiment acadèmic per a pal·liar l’abandonament escolar.
 • Universalització i gratuïtat progressiva dels 0-3 anys, independentment de la titularitat del centre.
 • Presentar un Projecte d’Escoles Magnet: dotar els centres, via un contracte programa específic, d’un paquet econòmic per a replantejar els equips docents en funció de les seves necessitats, amb programes especials, rendició de comptes i prioritzant els centres de màxima complexitat.
 • Recuperar la sisena hora als centres d’alta complexitat, i estudiar la seva implementació progressiva a la resta de centres educatius.
 • Recuperar les tutories de suport escolar personalitzat per a tots els centres.
 • Reforçar l’aprenentatge de les llengües i les matemàtiques a l’educació bàsica.
 • Millorar el finançament i les inversions a les universitats d’acord amb el Pacte Nacional per la Societat del Coneixement.
 • Reclamar el traspàs integral del sistema de beques universitàries.
 • Retornar la llengua catalana com lidioma troncal del sistema universitari i de recerca.

2.4 Habitatge

 • Presentar al Parlament de Catalunya una auditoria pública de les necessitats d’habitatge de Catalunya, de la capacitat del planejament vigent i del calendari de transformacions urbanístiques i de gestió d’edificació necessaris per fer-hi front
 • Concertar amb els sectors implicats un pla de treball a curt i llarg termini per a resoldre el greu problema de l’habitatge.
 • Revisar la normativa d’urbanisme a través de la presentació d’un avantprojecte de llei.
 • Agilitzar i simplificar la tramitació de llicències d’edificació, de rehabilitació i la tramitació de planejaments.
 • Negociar amb les entitats bancàries per a facilitar la compra d’habitatge a menors de 35 anys amb la creació del compte habitatge o facilitant que l’administració pugui avalar l’entrada.
 • Reclamar la cessió dels 3.000 habitatges que té la SAREB a Catalunya per a poder-los destinar a ampliar el parc d’habitatge de lloguer assequible.
 • Lluita contra les ocupacions il·legals conflictives.

 

2.5 Seguretat

 • Presentar l’avantprojecte de Llei del sistema de Policia de Catalunya.
 • Garantir la presència de la Policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra als organismes, bases de dades i associacions internacionals de cooperació policial i de lluita contra la delinqüència.
 •  
 1. LLENGUA I CULTURA: VIURE PLENAMENT EN CATALÀ.
 • Estratègia conjunta entre comunitat educativa, entitats i Govern per fer front a l’ofensiva judicial contra l’escola en català.
 • Personació de la Generalitat als processos de discriminació lingüística.
 • Establir un paquet d’incentius addicionals als projectes que incorporin el català i l’aranès.
 • Incorporar la perspectiva lingüística als ajuts i subvencions així com a les contractacions, licitacions i tràmits realitzats per tots els departaments i entitats que en depenen.
 • Complir les clàusules lingüístiques a la contractació pública.
 • Adoptar mesures perquè el català sigui la llengua vehicular a la justícia.
 • Garantir que el personal del sector públic utilitzi el català en la seva relació amb la ciutadania i disposi dels certificats C1 i C2.
 • Presentar un programa per les persones que arriben a Catalunya per que rebin una atenció lingüística específica, amb cursos d’iniciació a la llengua.
 • Objectiu 2% cultural del pressupost.
 • Presentar l’avantprojecte de Llei del mecenatge
 • Presentar l’avantprojecte de Llei de patrimoni cultural català.
 •  
 1. BON GOVERN: REFUNDAR L’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA DE CATALUNYA.
 • Reforma de l’administració en el marc d’una estratègia nacional per a la Reforma de l’Administració.
 • Protegir els funcionaris i servidors públics davant d’atacs de l’Estat, organitzacions polítiques i interessos privats.
 • Reclamar les competències per a poder dissenyar i convocar els processos per nomenar secretaris i interventors.
 • Incorporar els millors perfils professionals en la configuració del Govern i en els càrrecs de designació.
 • Revisar els tràmits que afecten directament els ciutadans, les empreses i les entitats per reduir-los.
 • Incorporar el silenci administratiu positiu preferent per a reduir els terminis.
 • Unificar les tramitacions en un sol portal d’atenció ciutadana.
 • Intel·ligència artificial com a eina de suport per a facilitar al ciutadà la seva relació amb l’administració i les seves tramitacions.
 • Atenció personalitzada a la gent gran per a ajudar-los, ja sigui telefònica o presencialment, en tots els tràmits que hagin de fer davant l’administració.
 • Avaluació permanent del terminis de resolució de les sol·licituds creant alertes en aquells procediments que superin els temps de resolució establerts.
 • Aplicar el principi “Once Only” per a ciutadans i empreses com a principi bàsic en col·laboració amb altres administracions que actuen a Catalunya.
 • Procés de formació pels treballadors de l’administració pública en matèria de simplificació administrativa.
 • Elaborar una bústia de reclamacions per a denunciar els excessos de burocràcia i disposar d’un qüestionari de satisfacció per a cada tràmit administratiu.

 

 1. EIX: COHESIÓ TERRITORIAL I PRIMER SECTOR

5.1 Suport al primer sector

 • Presentar un Pla de Xoc específic per al primer sector amb caràcter immediat per fer front a l’actual situació que pateix.
 • Presentar l’avantprojecte de Llei de Desburocratització i Simplificació Administrativa del primer sector.
 • Revisar la legislació urbanística proposant mesures per a adaptar-la a les necessitats dels micropobles, dels petits municipis i del món rural.
 • Presentar l’avantprojecte de Llei de Territori que incorpori facilitar l’accés a l’habitatge a les zones rurals simplificant la tramitació urbanística.
 • Mesures de prevenció de robatoris al món agrari.
 • Renda de Protecció Agrària Excepcional (RPAE), aportant liquiditat econòmica a les explotacions en moments de crisis o d’inclemències meteorològiques en forma de bestreta.
 • Creació de l’INCAOLI.
 • Presentar un Pla Integral de Modernització dels Regadius de Catalunya.
 • Presentar l’avantprojecte de Llei catalana que reguli la gestió i el control d’espècies cinegètiques.
 • Presentar l’avantprojecte de Llei de caça.

5.2 Emergència climàtica i transició energètica

 • Exigir el traspàs de la gestió de la part catalana de la conca de l’Ebre, dins del marc europeu de gestió de conques, per a assolir més sobirania hídrica.
 • Impuls de la construcció de les infraestructures hídriques estratègiques.
 • Implantar energies renovables als edificis de la Generalitat buscant l’autosuficiència.
 • Simplificar procediments administratius per a posar en marxa projectes de renovables prioritzant el silenci positiu i les declaracions responsables.
 • Pagament dels ajuts i subvencions als ens locals per tal que puguin afrontar i iniciar les obres i reparacions de les infraestructures malmeses i evitar les fuites d’aigua.
 • Potenciar les activitats de les empreses catalanes que ofereixen solucions innovadores per a reduir el consum i aprofitament en tot el cicle l’aigua.

5.3 Infraestructures

 • Analitzar i presentar les balances fiscals internes a Catalunya.
 • Traspàs i gestió de les infraestructures d’interès general: aeroports, xarxa viària i xarxa ferroviària.
 • Assegurar que tots els ciutadans tenen accés a internet d’alta velocitat: Impulsar acords amb els operadors de telecomunicacions per facilitar el desplegament de xarxa fixa, exigir el traspàs de la gestió del programa d’extensió de la banda ampla de nova generació per tal accelerar la seva implementació a tot el territori i crear un programa smartcity per optimitzar l’ús de l’espai públic per a plataformes de telecomunicacions durant el desplegament del 5G.